Thiết bị kiểm soát ra vào

Hệ thống kiểm soát ra vào là hệ thống vật lý hoặc điện tử được thiết kế để kiểm soát những người có quyền truy cập vào mạng.

Thiết bị kiểm soát ra vào

cong-trinh-thuc-te

Thiết bị kiểm soát ra vào

Thiết bị kiểm soát ra vào, Thiét bị kiẻm soát ra vào

Hệ thống kiểm soát ra vào là hệ thống vật lý hoặc điện tử được thiết kế để kiểm soát những người có quyền truy cập vào mạng. Ví dụ đơn giản nhất của một truy cập vật lý hệ thống điều khiển là một cánh cửa mà có thể bị khóa, hạn chế người vào một bên cửa này hay cách khác. Phiên bản điện tử thường kiểm soát an ninh mạng , hạn chế mà người dùng được phép sử dụng tài nguyên trên hệ thống máy tính. Một hệ thống kiểm soát truy cập thẻ là một trong những loại phổ biến nhất của kiểm soát ra vào cửa điện tử, sử dụng một thẻ với một dải từ có thể được swiped thông qua một đầu đọc trên cửa.